Uavhengig kontroll

1.1.2013 vart det innført nye reglar om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.
Den uavhengige kontrollen skal kontrollere at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidet, at prosjekteringa av tiltaket oppfyller krava i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidet er utført i samsvar med teikningar og arbeidsbeskrivelsar.
Reglane skal bidra til å sikre god byggkvalitet og redusere feil på nybygga. Kontrollen blir innført på område som har betydning for liv, helse og tryggleik og der konsekvensane av feil er alvorlege.
Byggmester Stølsvik AS er autorisert for å utføre uavhengig kontroll av nybygg, så kontakt oss gjerne for eit tilbod!